Visie van de school

Instituut Sint-Rafaël is een vormings- en expertisecentrum voor volwassen personen met een visuele beperking. Onze betrachting is hen, op eigen vraag, via een kort- of langdurige opleiding, op een adequate manier (op maat) te (laten) begeleiden om zich zo zelfstandig mogelijk (terug) te integreren in hun maatschappelijke omgeving.

Centrale waarden

  • Streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, afhankelijk van de capaciteiten van de cursist.
  • Streven naar integratie en participatie in de maatschappij.
  • Vorming op maat: op eigen vraag, toegespitst op eigen situatie, met aangepaste didactische methodes.

Missie

Een cursist wordt regelmatig bevraagd naar zijn eigen wensen en verwachtingen ivm wonen, werken en vrije tijd, dit vormt de leidraad voor zijn traject. Doorheen de lessen, activiteiten en feedbackmomenten ondersteunen we cursisten om hun kennis te vergroten en vaardigheden aan te leren.  Dit helpt om hun eigen mogelijkheden en beperkingen te kunnen inschatten en een identiteit te herformuleren met een positief, realistisch zelfbeeld. Zo willen we gedurende de opleiding ertoe komen dat cursisten groeien tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid en komen tot realistische toekomstperspectieven.

Uiteraard wordt in deze school veel aandacht besteed aan het verwerven van relevante vakinhoudelijke kennis. We maken gebruik van methodieken die aangepast zijn aan de visuele beperking en besteden aandacht aan het leren omgaan met hulpmiddelen. Dit wordt zeer ruim geïnterpreteerd, naast de computer- en ADL-hulpmiddelen zien we ook het bewuster gebruik van de andere zintuigen als nuttige hulpmiddelen om zo zelfredzaam mogelijk in de maatschappij te participeren. De lesinhouden worden waar mogelijk toegespitst op de doelstellingen van de cursist en de dagelijkse noden en beperkingen die hij hierbij ervaart.

Als tweede pijler naast de kennis besteden we ook aandacht aan de sociaal-affectieve ontwikkeling, waarbij we ruimte laten voor het verwerkingsproces van de visuele handicap. Naast het botsen op de beperkingen willen we de cursist ondersteunen in het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en komen tot een nieuwe oriëntering. We willen komen tot een proces waarbij de cursist zelf kan beoordelen wat zijn aandeel in successen en mislukkingen is, zodat hij realistische doelen kan stellen. We zoeken mee naar het inrichten van de omgeving op vlak van wonen, werken en vrije tijd en verwijzen indien gewenst door naar aanvullende dienstverlenende instanties. Het opbouwen van persoonlijke relaties tussen medecursisten wordt als een meerwaarde ervaren.

Ten derde zijn er doelstellingen in het  psychomotorische ontwikkelingsdomein. Zeker voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om zich veilig  te kunnen verplaatsen in de omgeving en in het verkeer, maar ook  het sporten en het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn zijn belangrijke aspecten. We hopen hier in het onderwijstraject een aanzet te kunnen geven tot het ontwikkelen van activiteiten waarbij de cursist zich goed voelt.